ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு -4

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்  பணிகள்  தேர்வு (தொகுதி IV ) 2018-2019 மற்றும் 2019-2020 ஆம்   ஆண்டுகளுக்கனா  தமிழ்நாடு   அமைச்சுப்பணி ,தமிழ்நாடு  நீதி  அமைச்சுப்  பணி  தமிழ்நாடு  நில

Read more

TIRUVANNAMALAI DISTRICT COURT ADVERTISEMENT FOR DIRECT RECRUITMENT

Dis.No. 1184 /2019                                                                   Dated:  06.­06.­2019 Applications are invited to the following posts in Tamil Nadu Judicial Ministerial Service in the Criminal Judicial Unit of Tiruvannamalai   District.    The eligible  candidates   possessing  the  required  educational   qualification,  age  and  other qualifications  may  apply

Read more